gerb1


КОНТАКТИ

вул. Генерала Чупринки, 134,
м. Львів, 79057

Тел./факс: +38(032) 238-81-94
e-mail: ecology(a)nltu.edu.ua

http://ecology.nltu.edu.ua

публікації кафедри екології

Основні наукові праці

Копій Л. І. Ліси Західного регіону України (Монографія) /С.А.Генсірук, М.С.Нижник, Л.І.Копій.- Львів: Атлас, 1998.- 408 с.

Копій Л. І. Оптимізація лісистості в агроландшафтах північно-східної частини Волинської височини (Монографія) / Л.І.Копій, І.В.Фізик.- Львів: Еней, 1999.- 139 с.

Копій Л. І. Вплив структури земельних ресурсів західного регіону України на еродованість земель / Л.І.Копій // Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць: – Львів: НЛТУ України. –  1999. –  Вип. 9.12. –  С. 157-161.

Копій Л. І. Теоретичні засади формування екологічно стійких ландшафтів на порушених землях в умовах Надсанської низовини / Л.І.Копій, О.Г.Часковський, С.Л.Копій, І.В.Фізик та ін. // Лісівнича академія наук України: Наукові праці.- Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2005.-Вип. 4.- С. 37-46.

Копій Л. І. Шляхи посилення позитивного впливу лісових екосистем на екологічний стан довкілля Рівненщини / Л.І.Копій // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: Міжвідомчий наук.-тех. зб.- Львів: НЛТУ України, 2008.- вип. 34.- С. 26-35.

Копий Л. И. Лесоводственно-экологические аспекты естественного семенного возобновления старовозрастных насаждений грабовых дубрав Украины / Г. Т.Криницкий, Я. П.Целень, С. Л.Копий // Наука о лесе ХХШ века: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Института леса НАН Беларуси, Гомель, 17-19 ноября 2010 г./ Институт леса НАН Беларуси, 2010.- С. 214-217.

Башуцька У. Б.Сукцесії рослинності породних відвалів шахт Червоноградського гірничопромислового району / У. Б. Башуцька //  Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – 180 с.

Bashutska U. Succession of vegetation on coal-mine dumps in the Chervonograd industrial-mining region/ Konferencja naukowa “Drzewa I krzewy na terenach rekultywowanych i zdegradowanych”. – Szczecin: PTIE, 2008. – Str. 5-11.

Bashutska U., Shiller M. Recultivation of coal-mine dumps in Chervonograd mining-industry area by way of preservation of natural phytocoenosis/ Monograph. International Conference “Eurocoalash”. – Warsaw: EKOTECH Sp. Z o. o., 2008. – P. 375-382.

Діелектричні та двопроменезаломні властивості кристалів [N(C2H5)4]2BCl2Br2(B=Zn,Co, Cu) / [Половинко І. І., Капустяник В.Б., Свелеба С. А., Вайданич В. І., Мокрий В. І., Панківський Ю. І. та ін]. - УФЖ. – 1996. – Т.41, № 10. – С.960-966.

Sveleba S., Polovinko I., Zhmurko V., Pankivskyi Yu. Manifestation of coexistence of the long – periodic phase with the incommensurate phase // Ferroelectrics – 1999. – V. 222. – P.359-366.

I. M. Kunyo, S. A. Sveleba, O. V. Semotyuk, I. M. Katerynchuk, I. V. Karpa, and Yu. I. Pankivskyi The behavior of thermal conductivity in the chaotic phase of [N(CH3)4]2ZnCl4 crystal. // IX Polish – Ukrainian meeting and XXIX international school on ferroelectrics physics –, 14 – 18 September 2008, Krakow, Poland. – P.09. 

Кульчицький – Жигайло І. Є.Дослідження зв’язку між характеристиками стоку води з елементарних гірських водозборів різної лісистості в басейнах р. Славська та р. Головчанка  [Текст] / І.Є. Кульчицький – Жигайло, Ю.І. Панківський, О.Є. Ошуркевич // Науковий вісник НЛТУ України. Зб.наук.-техн. праць. - Львів, 2007. –  Вип.17.5. –  С.7-13.

Кульчицький-Жигайло І. Є. Показники стоку річок Бескид у зв’язку з використанням земель на їх водозборах [Текст] / І.Є. Кульчицький-Жигайло, О.Є. Ошуркевич // Матеріали всеукраїнської конференції молодих вчених Сучасні проблеми екології, Запоріжжя 7-9 жовтня 2004 року. – Запоріжжя: НВП Інститут Екології “Біосфера”, 2004. – С.195-197.

Кульчицький–Жигайло І. Є. Зміна величини стоку води та наносів під впливом лісогосподарських заходів у притоках річки Головчанка [Текст] / І.Є. Кульчицький–Жигайло, Н. С. Приболотна, О. Є. Ошуркевич // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю витоків кафедри лісівництва Лісівництво країни в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства, Львів 20-23 вересня 2006 року. – Львів: НЛТУ України, 2006. – С. 44-45.

Ошуркевич О. Є. Гідролого-лісівничі характеристики деревостанів на водозборах Карпатських річок [Текст] / О. Є. Ошуркевич  // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції Ресурси природних вод Карпатського регіону, Львів, 25-26 травня 2007 року.  – Львів: ЛвЦНТЕІ, 2007. – С. 239-242.

Ошуркевич О. Є. Лісівнича оцінка насаджень на території водозборів Українських Бескид [Текст] / О. Є. Ошуркевич // Матеріали ІV міжнародної конференції студентів, магістрів та асистентів Сучасні проблеми екології, Житомир, 22-23 вересня 2007 року. – Житомир, 2007. – С.105-107.

Ошуркевич О. Є.Вплив лісистості водозборів на формування поверхневого стоку паводків (на прикладі річок Бескид) [Текст] / О. Є. Ошуркевич //  Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції Ресурси природних вод Карпатського регіону, Львів, 25-26 травня 2008 року. – Львів: ЛвЦНТЕІ, 2008. – С. 216-219.

Мокрий В. І., Шимків О. Б., Паславський М. М., Бейнц Ш., Вілєм Б. Еколого-економічні аспекти застосування БІО-НАТУРИ при вирощуванні тепличних рослин / Межрегиональные проблемы экологической безопасности «МПЭБ - 2003»: Сборник трудов симпозиума, 17-20 сентября 2003 г.; г.Сумы / Под ред А. М. Царенко и Л. Г.Филатова. –Сумы: Изд-во «Довкілля», 2003. –С.53-64.

Мокрий В. І., Паславський М. М., Цегельник Л. В. Дослідження флуоресцентних параметрів дерев паркових культур фітоценозів м. Львова // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорони історико-культурної спадщини: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Київ: Академперіодика, 2006, – с.432-435.

Мокрий В. І., Бондаренко В.Д., Паславський М. М., Федорів Р. Ф., Степаненко І. М., Шевченко Ю. С.Екотуристичне використання елементів геоспадщини Бойківщини // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях» (смт. Гримайлів, 21-23 травня 2008 р.) – Гримайлів - Тернопіль: «Джура», 2008, – С.196-199. 

Chernyavskyy M. Forest Stand Dynamics and Close to Nature Forestry // Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Edited by I.P. Soloviy, W.S. Keeton. – Lviv : Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres, 2009.

Чернявский Н. В. Близкое к природе лесоводство и участковый метод лесоустройства // Материалы межд. науч.-практ. конф., Гомель, 2010.

Соловій І. П., Чернявський М. В., Геник Я. В., Каспрук О. І., Геник О. В., Душна М. П., Савка В. Є., Герасим Г. З., Шпільчак М. Б. Проблеми доступу громад до лісових ресурсів у контексті менеджменту природозаповідних територій // «Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона». Мат. міжн. наук.-практ. конференції, присвяченої 30-річчю з дня створення Карпатського національного природного парку, Яремче, 2010

Копій С. Л.Вплив лісогосподарських заходів на динаміку мікологічної структури ґрунту / С. Л. Копій, М. Т. Копитко, В. П. Оліферчук. ;  Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ, 2010. – Вип. 20.1.

Лук’янчук Н. Г. Цвинтарні території Львова як осередки збереження рідкісних видів трав’яної флори // Мат-ли міжнар. наук.-практич. конф., присвяченої 20-річчю природного заповідника  «Медобори». – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010

Лук’янчук Н. Г., Руда М.В. Оцінка екологічного стану грунтів залізничного полотна та рекомендації щодо його покращення // Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». – Умань, 2010

Лук’янчук Н. Г., Руда М.В. Світоглядні позиції різних релігій стосовно відношення людини до лісового середовища // Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільств-ва». – Умань, 2010

За участі співробітників кафедри опубліковано методичні і науково-практичні розробки:

1. Наближене до природи лісівництво і багатофункціональне ведення лісового господарства

2. Критерії та методика ідентифікації старовікових лісів і пралісів 

3. Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України).

4. Збереження біорізноманіття

 

Гуртожитки

№1, №2, №3, №4
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

GREEN Blue Orange BACK TO TOP