gerb1


КОНТАКТИ

вул. Генерала Чупринки, 134,
м. Львів, 79057

Тел./факс: +38(032) 238-81-94
e-mail: ecology(a)nltu.edu.ua

http://ecology.nltu.edu.ua

Про кафедру

          Кафедра екології входить в структуру Інституту Екологічної Економіки і Менеджменту Національного лісотехнічного Університету України, місія якого підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних втілювати ідеї сталого розвитку у виробничій, економічній діяльності та наукове обґрунтування процесів їх екологізації.

           Кафедра є випусковою зі спеціальності 101 „Екологія“

           Готує фахівців за двома кваліфікаційними рівнями:

  • „бакалавр“,
  • „магістр“.

           Завідувач кафедри:

д.с.-г.н. професор Леонід Іванович Копій, член Вченої ради НЛТУ України та Інституту екологічної економіки, Спеціалізованих Вчених рад НЛТУ України та НУБіП України з захисту кандидатських та докторських дисертацій сільськогосподарського та екологічного напрямків, академік ЛАНУ.

            На кафедрі функціонує аспірантура, докторантура, сектор здобувачів наукових ступенів.

            Наукова і науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється відповідно до сучасних пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки на період до 2030 року. У науковому плані, кафедра бере активну участь у розробленні нової багатофункціональної моделі екологізації ведення лісового господарства на типологічній основі і лісокористування з врахуванням ландшафтного та басейнового (водозбірного) принципів, які б об’єднували екологічні, економічні й соціальні цілі господарювання.

Кафедра екології працює над вирішенням наступних проблем:

–  підвищення екологічної стійкості та ефективності функціонування лісових екосистем західного регіону України;

–  оптимізація структури співвідношення земельних угідь;

–  збільшення лісистості України;

–  оцінка соціоекологічних функцій гірських і рівнинних лісів;

–  аналіз інформативності показників стану навколишнього середовища;

–  вивчення стійкості пралісів і природних лісів;

–  впровадження наближеного до природи лісівництва у практику лісового господарства;

–  опрацювання екологічних аспектів функціонування новостворених  заповідників, НПП та інших об’єктів ПЗФ;

–  вдосконалення принципів раціонального природокористування;

–  фітомеліорація девастованих ландшафтів.

Працівники кафедри брали активну участь у виконанні проекту «Forza» - “Швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті», німецько-українського проекту «Дністер» під егідою ЮНЕСКО, міжнародного освітницького проекту ENARECO. За активної участі співробітників кафедри екології та Інституту Екології Карпат НАН України підготовлено наукове обгрунтування щодо створення Національного природного парку „Північне Поділля”, на підставі якого було підписано указ Президента України про його створення. На підставі обгрунтувань кафедри створено три лісові заказники у Закарпатській області, підготовлено номінації до включення пралісів заповідника «Горгани», національних природних парків «Синевир» та «Зачарований край» до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Кафедра є співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій «Ресурси природних вод Карпатського регіону», які відбуваються щорічно продовж останніх 16 років.

За ініціативи кафедри екології 14-16 березня 2013 року була проведена I-а Міжнародна, міждисциплінарна науково-практична конференція «Формування нового світогляду як основа стратегії сталого розвитку», присвячена 150-річчю з дня народження академіка, першого президента Української Академії наук В. І. Вернадського.

Студенти всіх курсів беруть активну участь у науково-дослідній роботі, готуючись до примноження традицій Львівської щколи екологічної економіки. Результати наукових робіт студентів були відзначені на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт за галуззю науки «Екологія». Студенти ІЕЕ є ініціаторами та організаторами низки міжнародних семінарів і конференцій з проблем екологізації економіки, переходу до збалансованого розвитку.

Випускники кафедри працюють в обласних та районних структурних підрозділах Міністерства екології та природних ресурсів України, в пунктах пропуску через державний кордон України, на внутрішніх митницях, екологічній інспекції, у природних заповідниках, національних природних парках, установах Міністерства освіти і науки України, підрозділах Державного агенства лісових ресурсів України, на промислових підприємствах. Окремі випускники заснували приватні структури  з надання екологічних послуг.

На кафедрі з часу її створення отримують екологічні знання студенти всіх факультетів і спеціальностей університету. Навчальний процес на кафедрі забезпечено навчальними посібниками, конспектами лекцій, методичними розробками, авторами яких є науково-педагогічні працівники кафедри та університету. В процесі навчання широко застосовуються технічні засоби навчання, комп’ютерні технології, що свідчить про високий рівень наукових і кваліфікаційних робіт випускників.

Визначальними напрямками розвитку кафедри є:

-          удосконалення методичного забезпечення навчального процесу шляхом підготовки підручників та навчальних посібників викладачами кафедри;

-          підвищення якісного рівня викладацького складу в результаті підготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацій;

-          оновлення переліку дисциплін, які читаються на кафедрі, з метою розширення сфери працевлаштування випускників;

-          розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи щодо набору та залучення випускників шкіл і коледжів до навчання за спеціальністю 101 «Екологія»;

-          активізація інтеграції кафедри у складі університету у європейський і світовий освітній і науковий простір

Окрім підготовки висококваліфікованих кадрів кафедра займається виховною роботою, метою якої є формування у студентської молоді національної свідомості, активної громадянської позиції, поваги до України, її історії, культури, мови, підготовкою студентів до самостійної професійної та наукової діяльності.

Кафедра здійснює кураторство з екології у спеціалізованій еколого-правовій школі “Надія”, співпрацює з громадськими екологічними організаціями міста Львова, області і України у спільних наукових дослідженнях та під час проведення екологічних акцій з охорони довкілля.

Магістри спеціальності 101 «Екологія» можуть працювати в науково-дослідних, науково-виробничих, проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних лабораторіях, аналітичних центрах, департаментах екології та охорони навколишнього середовища республіканського, обласного та районного рівнів, а також у приватних фірмах та лабораторіях, які здійснюють моніторинг стану навколишнього природного середовища та проектують ресурсозберігаючі, природоохоронні та екологовідновні заходи.

На ринку праці, враховуючи найважливішу роль лісів у забезпеченні матеріальних і духовних потреб людства, збереження екологічної рівноваги та збалансованого природокористування, як ніколи зростає попит на фахівців за напрямом підготовки 101 «Екологія». Важливим завданням підготовки магістрів за вказаним напрямком у Національному лісотехнічному університеті України є активне залучення до ефективного позитивного впливу на стабілізацію екологічного стану природно-техногенних та заповідних комплексів, такого потужного екологічного чинника, як лісові екосистеми.

Управління станом середовища та природними ресурсами, передбачає врахування важливої ролі лісових екосистем у киснево-вуглецевому балансі, як потужних поглиначів атмосферних забруднювачів. Магістр напряму підготовки 101 «Екологія» аналізуючи джерела та поглиначі парникових газів, спричинені зміни в землекористуванні та ведені лісового господарства, спроможний оцінити потенційну ємність лісових екосистем, як поглиначів антропогенних емісій.

Фахове використання позитивних стабілізуючих властивостей лісових екосистем фахівцями за напрямом 101 «Екологія», дозволить підвищити ефективність застосовуваних еколого-захисних та зберігаючих способів, прийомів та технологій в системі лісоекологічних заходів охорони природного середовища.

Передовий досвід провідних країн світу вказує на те, що у більшості з них, з метою посилення стабілізуючого та захисного впливу на стан навколишнього середовища, все більше уваги приділяється збереженню та заповіданню цінних лісових масивів і унікальних природних об’єктів, які займають значну площу в регіоні розташування ДВНЗ Національного лісотехнічного університету України.

Запрошуємо на навчання

 

 

 

 

Гуртожитки

№1, №2, №3, №4
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com
  • Розклад

  • Консультації

GREEN Blue Orange BACK TO TOP